Viktiga och stora händelser i samfällighetens historia – från 1977-2018

Viktiga och stora händelser i samfällighetens historia från 1977-2018

(vissa angivna årtal är ca. och många händelser lappar över kalenderåren.) 

1977 blev byn erbjuden 200 000 kr av Vattenfall för allt som varit och för all framtid, Beslutet blev att lämna över ärendet till vattendomstolen.

1978 Byn godtog 300 000 kr i ersättning från vattenfall, fiskelagen fick 5 respektive 10 000kr av dessa pengar.

1979 byn avslår ansökan om friköp av tomter. Myrsandskär och Storsandskär fick 25 000 kr av byn.

Storsandskär och Botniabron, vy mot Myrsandskär och sedan Umeå C.

1983 Sven Gustavsson påtalade om svårigheten att fastställa äganderätten i fördelning av byns mantal. Henning Sandström avgår som Ordf. Förhandlar med Bowaters om släptimmer.  

1985 Skogsplantering sker på Storsandskär samt på Rotnäsudden (11000 st). Kraftledning till Lillsandskär dras. Björnkälen i Botsmark förhandlas om.

1986 Byn förhandlar med Umeå Kommun och Mo Domsjö om att skatterätten de har skall gå till byn. Umeå Kommun köper mycket mark av byn. Bowaters avverkade på byns arrende tomter = 30 000kr i ersättning erhölls.

1987 Skattetalet i byn utreds.

1988 Byn avyttrade vattenrätten för Nydalasjön. Kräftfisket var på agendan. 

1989 Kräftfisket skall regleras. 46st markägare har anmält sig för fisket. 21st markägare har fått 3900 kräftor, samt 1300 st har återutsatts pga den sk ”10 cm regeln”, på 10 dygn. 

1990 Byn är negativ till fiskevårdsområde, UK driver frågan. Mark på Tomtebo säljs för 1,50kr/kvm.

1991 Byn delar ut 250 000kr till skatteägarna, byn har sålt ’Ekorren’ för 412 000 kr. Styrelsearvodet höjs till 750-1000kr. 50 kr/tim för utredningsarbete, 3500kr till kassör. Markpriserna på samfälld mark höjs till 70kr/kvm.

1992 Avverkning sker på Myrsandskär av barrträd då problem uppstår på tomterna. Uppdagades att 144 fastigheter utelämnats 1925. 

1993 Avverkning på Storsandskär ej klar. Kräftfisket upphör pga kräftpest. Ängsbacka får kommunalt vatten. Ny arrendeperiod höjs i 2 steg 900kr/1200kr på 2-3år Grössjön blir naturvårdsområde.

1994 Inget laxfiske. Kommunalt vatten till Stor- och Myrsandskär.

1995 Ny väg till Obbola blir verklighet, inget laxfiske. Järnvägen till Holmsund blev elektrificerad. Inget kräftfiske, förbud råder fortsatt.

1996 Byn ser över tomternas storlek, höjda arrenden måste ske för att byn skall göra ett nollresultat så måste 260 000kr komma in. Höjda tax-värden samt höjning av fastighetsskatten är orsaken. Inga arrenden tas ut på fiskestugorna samt på dansbanan. Tecknat arrendeavtal på Bergsbodavallen samt servitutsavtal på Hällastrand samt Stor- och Lillsandskär. Möte med UK ang. marköverlåtelse, byte kommer att ske. 

1997 nya arrendeavtal träder i kraft, alla godkända utom 1 st som förlikades. Byn förhandlar med UK, vill ej sälja utan byn vill byta mark med kommunen. Arrendeinkomsterna täcker inte utgifterna.

1998 Första kvinnan invald i styrelsen Margareta Edberg Gabrielsson. Byn satsar 12 000 kr för utsättning av kräftor.

2001 En dator köps in för 16500kr.

2003 Ny arrendeperiod 91 tomter 26 st överklagar.

2006 Avstyckning av alla tomter beslutas kostnad ca. 700 000kr.

2007 Byaarkivet är inskannat på DVD till en kostnad av 20 000kr.

2008-2009 dominerades av många möten angående Bottnia banan, även förhandlingar med Skanska ägde rum angående mark vid Lillån.

2009 Avstyckning sker kostnad 250 000kr. Byn säljer mark till Bottnia banan och byter till sig 2 skiften Selsberget 2:1  samt Öresund 1:51 och betalar 900 000kr i mellanskillnad. Marken värderades till 4 700 000kr. Byn fick 3 800 000kr för sin mark. 

2010 Byn ersätts med 1 800 000kr av Bottniabanan för intrång av fisket.

2011 Byn byter mark med UK. IKEA rondellen bytes bort mot Ön 1:98 på Bergsboda 3 ha.

2012 Nya stadgar antas.

2013 Byns Ordf. gör en grundlig genomgång för att se vilka som äger mantal i byn. Ca. 300 fastigheter ingår i samfälligheten, kommunen äger 27-28% Holmen skog äger 17%. Övriga 55-56% äger privata fastighetsägare.Tidigare uppgifter gjorde gällande att kommunen ägde ca.33% samma som Holmen sa man, med det visade sig att det var inte korrekt. Tidsåtgång ca 200 timmar. Nya arrendenivåer fastställdes 9000kr på fastlandet och mellan 4-7000kr på öarna. Gäller till 20201231. Byn tar beslut att sälja tomter under 2014. 

2014 Byn säljer 13 st tomter för 8 900 000kr under året och delar ut 4 500 000kr. Styrelsen har jobbat hårt med att hitta alla ägare för att kunna betala ut dessa pengar. Ca 10% av ägarna gick inte att spåra. (Läs, döds bon som inte längre existerar bl.a. ) Tidsåtgång uppskattat till ca 150 timmar. Byn köper Västerteg 13:29 av Arne Lövgrens dödsbo för 2 350 000kr 76ha i Vännfors. Lillsandskär fiskelag som tidigare bestått av fam Kemi har utökats med fiskare från Storsandskär samt Myrsandskär.

2015 Byn säljer 27 tomter för ca. 15 000 000kr.  Lillsandsskärs fiskelag får överta en fiskestuga från Storsandskärs ena fiskelag som pga Botniabron blivit inlöst. Dvs stugan som tidigare användes av Freddie Persson m.fl. på Storsandskär av det sk ”Nedre fiskelaget”. Stugan timrades ned och flyttades till Lillsandskär i samband med att tomten på Storsandskär skulle helt tömmas då den sedmera ingår i Naturreservatet.

2016 Byn betalar ut ca 7 500 000kr till de som har skatt i byn. Vi säljer 2 tomter. Byn inkasserar 1 300 000kr efter avverkning i Långron Nordmaling.

2017 Byn säljer 7 tomter och köper Västerteg 7:2 för 910 000kr ca 19ha. Men får inte lagfart.

2018 Byn säljer 1 tomt som lovades under 2017. Den varmaste sommaren på mannaminne.

Publicerad i Fiske, Historia, Jakt, Nyheter